Arbeidsterapeut

JANKE VAN DER WALT

Arbeidsterapeut – B.OT(Pret) | MSc. OT-Paeds (London)

Pr. Nr: 066 000 0183881

Arbeidsterapeut in die Weskus.

ONS DIENSTE

Sensoriese Integrasie

Sensoriese integrasie is ‘n neurologiese proses waar sensoriese informasie deur die sintuie

opgeneem word en neurologies verwerk word om ‘n toepaslike reaksie tot gevolg te hê. Informasie

word ontvang van die 5 sintuie wat ons almal ken – visie, gehoor, reuk, smaak en tas. Daar is egter

ook 3 minder bekende sintuie nl.:

 1. Die vestibulêre stelsel: verwys na die prosessering van beweging/posisie stimulasie deur die

reseptore in die binne-oor

 1. Die prorioseptiewe stelsel: Verwys na die reseptors in spiere en gewrigte wat reageer op

drukking/trekkragte om liggaamsbewustheid te ervaar

 1. Die interoseptiewe stelsel: Verwys na die gewaarwordings van interne sensasies bv. honger,

dors, liggaamstemperatuur.

Kinders mag oor/onder reageer op stimulasie wat onder meer koördinasie, aktiwiteitsvlakke,

konsentrasie en emosionele reaksies kan beïnvloed.

Read more

Groot en fyn motoriese vaardighede

Verwys na die vermoë om bewegings akkuraat te kan uitvoer en sluit in

Posturale- en spiertonus

Balans

Koördinasie

Bilaterale Integrasie en midlynkruising

Handvaardighede

Knip

Teken en skryf

Aandag/Konsentrasie

Daar is verskeie aspekte wat ‘n kind se konsentrasie kan beïnvloed:

Lae spiertonus, sensoriese prosessering, agterstande in spesifieke areas, selfvertroue, emosionele

aspekte, nutrisie, visie, gehoor – om net ‘n paar te noem. Dit is belangrik om hierdie area mooi te

monitor en te evalueer sodat ‘n kind op die regte manier gehelp kan word.

Algemene Ontwikkeling

‘n Kind mag ‘n algemene ontwikkelings-agterstand he of mag dalk in een of ‘n paar areas ‘n

agterstand he. Dit is belangrik om hierdie areas te identifiseer en te stimuleer.

Soms is algemene ontwikkeling stimulasie nodig bv. by premature babas asook kinders wat trauma

of siekte beleef het.

Visuele Persepsie

Visuele persepsie verwys na hoe ons interpreteer wat ons sien. Alhoewel dit afhanklik is van visie,

kan kinders met 100% visie wel visuele perseptuele probleme ondervind. Dit is ‘n belangrike

voorvereiste vir akademiese vaardighede bv. lees, wiskunde, skryf, afskryf ens.

Organisasie en Beplanning

Kinders wat sukkel met organisasie en beplanning vind dit baie moeilik om onafhanklik te werk en

om werk betyds klaar te kry. Selfvertroue is dikwels laag, want hulle vergeet gereeld huiswerk, LO

klere ens. Ekstra struktuur en aanleer van strategieë kan baie help.

Sosiale Vaardighede

Sosiale vaardighede vereis meer as goeie kommunikasie en om saam met ‘n maat te speel. Dit

behels begrip van ander se insigte en bedoelings, die verstaan van meer abstrakte begrippe, die

fisiese vermoë om te speel wat ander maats speel, selfvertroue, sensoriese toleransie ens. ens.

Probleme in die area moet versigtig oorweeg word en korrek hanteer word.

“Hopeless into Hope, Cannot into can, Impossbile into Possible – Valerie Peña”

MY WERK

My begeerte is om kinders se ware potensiaal te help ontwikkel, wat dikwels deur motoriese, koördinasie, sosiale of visuele perseptuele probleme weggesteek word. Ek werk  met kinders, hulle families en skole om ‘n holistiese en realistiese plan uit te werk om probleme te behandel.  Ek bied ook werkswinkels en opleiding aan op aanvraag.

Die arbeidsterapie proses is uniek vir elke gesin en situasie, maar verloop gewoonlik as volg:

 1. Ouer/voog onderhoud
 2. Evaluasie (mag skoolbesoek insluit indien nodig)
 3. Terugvoering aan ouers
 4. Verslag
 5. Behandeling indien nodig

Behandeling kan op verskillende maniere plaasvind, afhangende van ‘n kind en gesin se behoeftes:

 1. Individuele terapie sessies
 2. Groep-terapie sessies
 3. Tuisprogramme
 4. Input in die skool omgewing
 5. Teleterapie (terapie d.m.v. videosessies, skyfievertonings of visuele programme)

MY TERAPIE KAMER

KONTAK MY

MY ADRES

10 Skool Straat,

Vredenburg.

7380

Selfoon: 0848 6556 10

E-pos Adres: janke@vanderwalt.net

STUUR MY ‘N BOODSKAP