Opvoedkundige Sielkundige

INA-MARI VAN AARDE

Opvoedkundige Sielkundige BA (NWU) – BA Hons (Psych) (NWU) – PGCE (Unisa) – MA ( Research Psych) (NWU) – MEd (Ed Psych) (UP)

Praktyk Nr 086 003 0702374

HPCSA Reg PS 0134929

MY DIENSTE

Psigo-opvoedkundige Assesserings

‘n Omvattende assessering vir leerders van Graad 1 tot Graad 12 wat die volgende bied:

  • Holistiese beeld van ‘n kind se funksionering insluitend kognitiewe potensiaal (IK), aandag en konsentrasie, akademiese vermoëns en emosionele funksionering.
  • Insig in ‘n kind se sterk punte en areas van groei.
  • Identifisering van spesifieke hindernisse tot leer.
  • Toepaslike aanbevelings vir intervensie en ondersteuning om die kind in staat te stel om sy/haar volle potensiaal te kan bereik.
Individuele Psigoterapie

Terapie wat hoofsaaklik daarop fokus om persoonlike groei, self-bewustheid en positiewe verandering te fasiliteer in kinders en jong tieners. Tydens die terapeutiese proses skep ek ‘n veilige, vertroulike omgewing waarin die kliënt uitdagings kan verken en kan groei in selfvertroue, veerkragtigheid, self-regulering en betekenisvolle verhoudings. Ek poog om ‘n ondersteunende verhouding te vestig met kliënte en pas my terapeutiese benadering aan om die kliënt se voorkeure en behoeftes in ag te neem.

Spelterapie

Spelterapie gebruik die kind se natuurlike taal van speel om kinders emosioneel te ondersteun met verskeie uitdagings wat hulle mag ervaar insluitend lae selfbeeld, angstigheid, skoolweiering, afknouery, verlies, egskeiding en sosiale uitdagings. Spelterapie is ‘n terapeutiese benadering waar ek van verskeie speltegnieke soos poppe, stories, klei, speletjies, kunsmateriaal en rollespel gebruik maak ten einde die kind te help om toepaslike hanteringsmeganismes te ontdek en groter veerkragtigheid te ontwikkel. Spelterapie skep ‘n veilige ruimte vir jonger kinders (4 jaar en ouer) waarin hulle uitdrukking kan gee aan hul gedagtes en gevoelens. Gereelde terugvoer aan ouers asook ouerleiding maak ‘n belangrike deel uit van die spelterapie proses.

Skoolgereedheids Assesserings

Hierdie assessering is gemik op die Graad R leerder se gereedheid vir formele onderrig. Wanneer skoolgereedheid oorweeg word, moet ‘n kind se holistise gereedheid vir die eise wat die skoolomgewing aan hulle stel in ag geneem word. Areas wat geassesseer word sluit in: leerpotensiaal, aanleg, motoriese en perseptuele vaardighede, aandag en konsentrasie, asook sosio-emosionele gereedheid.

Vakkeuse- en Beroepsvoorligting

Tydens hierdie assessering word insig met betrekking tot ‘n leerder se aanleg, persoonlikheid en belangstellings verkry om ouer en kind in staat te stel om ingeligte besluite te neem oor vakkeuses vir Graad 10 en/of studie- en beroepsrigtings. Vakkeuse toetsings is nou ook beskikbaar aanlyn vir Engelse leerders.

“I’m convinced that when we help our children find healthy ways of dealing with their feelings, ways that don’t hurt them or anyone else, we’re helping to make our world a safer, better place.” – Fred Rodgers

MY WERK

As opvoedkundige sielkundige werk ek met verskeie uitdagings wat ‘n invloed het op kinders se leer en ontwikkeling insluitend emosionele-, gedrags- en leerhindernisse. Ek strewe daarna om ‘n veilige omgewing te skep waar kinders die geleentheid gegun kan word om hul God-gegewe potensiaal te ontdek, veerkragtigheid te ontwikkel en persoonlike groei te ervaar. Geloof, hoop en integriteit is waardes wat my lewe en werk rig. Ek maak gebruik van teoretiese kennis en praktiese vaardighede om kinders, tieners, ouers en versorgers te ondersteun in die vorm van assesserings, terapie, ouerleiding en ondersteuningsgroepe.

MY TERAPIE KAMER

KONTAK MY

Kontak my gerus vir meer inligting

MY ADRES

10 Skool Straat,

Vredenburg.

7380

Praktyk Nr 086 003 0702374

HPCSA Reg PS 0134929
Selfoon: 060 615 2809

E-pos: vanaarde.inamari@gmail.com

 

STUUR MY ‘N BOODSKAP